Site icon Adwokat Rzeszów

UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci


  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszcz postpowanie przeciwko PayPal.

  • Spóka moe stosowa niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów wykorzystywanych w relacjach z konsumentami, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.

  • Wtpliwoci budz m.in. niejasne kwestie dotyczce swobody nakadania kar umownych, takich jak blokowanie dostpu do kont, sankcje pienine czy wypowiadanie umów.


Paypal (Europe) umoliwia dokonywanie internetowych patnoci na caym wiecie, jest rodzajem elektronicznego portfela zintegrowanego z rachunkiem bankowym, do którego mona przypisa kart patnicz. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny uzna, e luksemburska spóka moe stosowa niedozwolone postanowienia umowne. Zarzuty dotycz trzech postanowie „Umowy z Uytkownikiem PayPal”: spisu dziaa zabronionych, listy nakadanych sankcji oraz zakazu korzystania z konta w momencie jego zablokowania bd zawieszenia. W ocenie Prezesa Urzdu treci zawarte w tym dokumencie mog by sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz prowadzi do racej dysproporcji praw i obowizków pomidzy konsumentem a przedsibiorc.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


 


Z ustale Urzdu wynika, e dziaania zabronione zostay opisane nieprecyzyjnie, bez podania konkretnych przykadów bd wyjanienia niejasnych i zoonych poj, pozostawiajc interpretacj w tym zakresie wycznie przedsibiorcy. Zastrzeenia odnosz si midzy innymi do formalnej i gramatycznej struktury postanowie. Uytkownik, zapoznajc si z umow, nie jest w stanie ustali, jakie jego dziaanie moe zosta uznane przez PayPal za zabronione, ani te jakie rodki sankcyjne moe podj Spóka.


Wedug jednego z postanowie zakwestionowanych przez UOKiK, gdy Paypal uzna, e konsument dopuci si któregokolwiek z dziaa zabronionych, moe „w dowolnym momencie i wedug wasnego uznania podj szereg dziaa w celu ochrony firmy(…)”. Katalog sankcji, zawartych w umowie, ma charakter otwarty – oznacza to, e spóka moe zastosowa równie kary w nim nieprzewidziane. Postanowienia umowy nie zobowizuj te Paypal do wskazania konkretnego naruszenia, czy podania uzasadnienia zastosowanej sankcji.  Moliwie jest wic m.in. zablokowanie rodków „w wysokoci oraz przez okres tak dugi, jak bdzie to konieczne”, naoenie na konsumenta obowizku zapaty równowartoci kwoty 2500 USD lub wikszej, a nawet zamknicie bez uprzedzenia konta uytkownika i odmówienie wiadczenia usug w przyszoci.


Niejasne pozostaj take postanowienia dotyczce sytuacji, gdy konto w serwisie PayPal zostanie rzeczywicie zawieszone lub zamknite. Umowa wskazuje, e karana moe by ju próba korzystania z takiego konta. Jednoczenie postanowienie nie wyjania, czy dotyczy to prób logowania, czy innego rodzaju dziaa, ani jakie kary s za to przewidziane. Nie zostao te doprecyzowane, czy spóka zamierza dalej pobiera opaty za korzystanie z konta, jeeli jego bilans by dodatni.


 


– Umowy, a szczególnie te ich czci, które okrelaj negatywne konsekwencje dziaa zabronionych, musz by napisane prostym i zrozumiaym, ale przy tym precyzyjnym jzykiem i opiera si o jednoznacznie okrelone kryteria. Konsumenci powinni by w stanie przewidzie konsekwencje podejmowanych dziaa. Powinni mie przy tym pewno co do bezpieczestwa i moliwoci korzystania ze swoich rodków finansowych. Niedopuszczalne jest wic zwolnienie si przez spók z jakiejkolwiek odpowiedzialnoci przy jednoczesnej dowolnoci w nakadaniu tak dotkliwych sankcji jak np.: blokowanie rodków czy zamykanie konta – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Postpowanie wyjaniajce w sprawie Paypal rozpoczo si w grudniu 2021 roku. Teraz spóka usyszaa zarzuty stosowania niedozwolonych postanowie umownych we wzorcach umów wykorzystywanych w relacjach z konsumentami, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie
Rzecznik Finansowy – po odrzuceniu reklamacji przez instytucj finansow
Europejskie Centrum Konsumenckie


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Exit mobile version