Site icon Adwokat Rzeszów

UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci


  • Czy kada promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie?

  • Jakie praktyki stosuj sprzedawcy?

  • Konsumencie, sprawd, na co zwraca uwag, by wybiera wiadomie.


 


Zbliaj si dwa wyjtkowe dni sprzedaowe – Black Friday i  Cyber Monday. Po nich nadejdzie czas wyprzeday witecznych i noworocznych. Jak naprawd zaoszczdzi w gszczu kolejnych okazji zakupowych? Co powinno wzbudzi nasz czujno, aby nie wpa w puapki sprzedawców? UOKiK wraz z Europejskim Centrum Konsumenckim opisa przykadowe sytuacje, z którymi najczciej spotykaj si konsumenci korzystajcy z okazji cenowych zarówno w polskich, jak i zagranicznych sklepach.


Uwaaj na onglerk cenami


Podnoszenie cen na kilka dni przed planowan wyprzeda to stwarzanie odpowiedniego ta do pozorowania kuszcych obniek. To nieuczciwy chwyt marketingowy, który ma przekona konsumenta, e promocja jest bardziej atrakcyjna ni w rzeczywistoci. Wkrótce wejd w ycie przepisy majce zniwelowa takie praktyki. Implementacja Dyrektywy Omnibus bdzie m.in. wymusza precyzyjne podawanie informacji o zmianie cen towaru lub usugi oraz o ich najniszej cenie, która obowizywaa w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


 


Nie daj si zapa


„Wielka wyprzeda artykuów”, „drugi produkt za pó ceny” – brzmi zachcajco? Tylko jeli nie okae si, e promocja dotyczy jedynie wybranych produktów lub towarów konkretnej marki, a nie caego asortymentu sklepu. Konsumenci powinni uwaa na chwytliwe hasa reklamowe, które maj by przynt do zrobienia zakupów, nie tylko okazyjnych.


Sprawdzaj ceny na kilku stronach internetowychPobierz film


Zanim uwierzy si  w „ofert dnia”, „wyjtkow okazj”, „super obnik”, warto sprawdzi ceny produktu w innych sklepach czy portalach. Moe si okaza, e wcale nie trafio si na specjaln promocj, a interesujcy nas artyku wystpuje w podobnej cenie w wielu miejscach, nie tylko czasowo.


Cena w internecie vs cena na metceSprzedawcy w sieci nie s zobowizani utrzymywa ceny widocznej na metce czy etykiecie produktu. Obowizuje kwota podana na stronie internetowej – to o niej informowany jest konsument. Zdarza si wic, e gdy produkt do nas dotrze, na metce bdzie widniaa cena nisza lub wysza ni ta, któr zapacilimy. To zgodne z prawem.


Cena przy produkcie vs kwota przy kasie


W sklepach stacjonarnych obowizuje zasada, e cena przy produkcie – na metce bd etykiecie cenowej – jest istotna, gdy wpywa na decyzj zakupow konsumenta. Jeli przy kasie lub po sprawdzeniu paragonu okae si, e produkt by droszy, mamy prawo dokona zakupu w cenie z metki lub otrzyma zwrot rónicy.


Cena w sieci vs cena w sklepie stacjonarnym


Jeli sprzedawca dziaa dwukanaowo – prowadzi sklep stacjonarny i internetowy – moe ksztatowa ceny inaczej w kadym z nich. Oferty w tych sklepach nie musz by identyczne i czsto nie s. Jeli kupujesz w sieci, obowizuje cena podana na stronie internetowej, jeli w sklepie stacjonarnym – cena na metce lub etykiecie.


Anulowane zamówienie


Sklep moe przeznaczy na akcj promocyjn okrelon ilo zapasów magazynowych. Po ich wyczerpaniu nie powinien oferowa ju moliwoci zakupu. Jeli jednak konsument prawidowo przeprowadzi transakcj, sprzedawca j zaakceptowa, a nastpnie okazao si, e brakuje towaru – sklep ma obowizek wywiza si z zobowizania.Pobierz film


Nowa cena produktu nie zwalnia przedsibiorcy z obowizku naleytego zrealizowania dotychczas otrzymanych zamówie. Domagaj si tego! Uszkodzenia, które powstay w magazynie s czci ryzyka biznesowego.


Zakupy zagraniczne


Kupujc za porednictwem zagranicznych serwisów, mona czsto zaoszczdzi lub zaopatrzy si w towar niedostpny w naszym kraju. Pamitaj jednak, e do ceny produktu naley doliczy koszty dostawy, czsto w wysokoci kilkudziesiciu zotych. Natomiast w przypadku sprowadzania czego spoza terytorium Unii Europejskiej – równie co (jeli produkt jest droszy ni 150 euro) i VAT (jeli jego cena jest wysza ni 45 euro). Pobierz film


Kupujc produkty od przedsibiorców spoza obszaru celnego UE, licz si z opatami importowymi takimi jak VAT. Jeli produkt nie by wyprodukowany w UE, a kosztuje wicej ni 150 euro – moesz zosta obciony cem przywozowym.


PAMITAJ!


Przed klikniciem przycisku „kupuj” – sklepy musz jasno informowa, jakie podatki i opaty obowizuj Ci przy zakupie towarów. Czasem robi to w regulaminie – zapoznaj si z nim zanim kupisz.


Cena cenie nierówna


Podobne produkty mog by rónie pakowane – nie wiesz, który wybra? Zwró uwag na cen jednostkow – jest to cena za jednostk miary, np. 1 litr, kilogram, metr, sztuk. Moe si okaza, e o atrakcyjnoci oferty bdzie decydowaa nie promocja cenowa, a gramatura artykuu.


Jeeli kupujemy towar na sztuki, sprzedawca powinien nam poda cen jednostkow. To samo dotyczy opakowa, na których widnieje informacja o liczbie sztuk np. tabletek do zmywarki. W tym przypadku moe si równie pojawi informacja o cenie za ich wielokrotno. W szczególnych przypadkach – uzasadnionych np. zwyczajowo oferowan liczb towaru lub jego rodzajem – dopuszczalne jest stosowanie dziesitnych wielokrotnoci lub podwielokrotnoci jednostek miary, np. cena za 100 ml, a nie za 1 l lub za 100 g zamiast 1 kg.


Cen jednostkow konsumenci znajd na etykiecie. Jeli jest ona identyczna z cen sprzeday, nie ma obowizku jej uwzgldniania na plakietce cenowej. Reguluje to Rozporzdzenie w sprawie uwidacznia cen towarów i usug. Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole we wszystkich rodzajach placówek handlowanych, sprawdzajc prawidowo uwidaczniania cen i cen jednostkowych, a take prawidowo ich wyliczania.


 


Pomoc dla konsumentów:


Wicej informacji na prawakonsumenta.uokik.gov.pl


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Exit mobile version