Site icon Adwokat Rzeszów

UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci – Kara dla handlarza opiniami


  • Prezes UOKiK naoy na Agencj City Damian Trzciski z Poznania kar w wysokoci 40 tys. z za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie.

  • Umieszczane przez przedsibiorc opinie wprowadzay konsumentów w bd co do reputacji firm oraz oferowanych przez nie produktów i usug.

  • To nie koniec dziaa, s zarzuty za podobne praktyki wobec firmy J&J Jakub Broyna z Rzeszowa. Przedsibiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


Wchodzisz do e-sklepu, chcesz kupi nowy telewizor, kosmetyk, wycieczk – porównujesz ceny, parametry, skad, opis i… opinie. Z bada przeprowadzonych na zlecenie UOKiK wynika, e przy swoich wyborach kieruje si nimi 93 proc. osób kupujcych w internecie. Wpyw oceny innych klientów jest istotny w podjciu ostatecznej decyzji zakupowej. Dlatego nieuczciwi przedsibiorcy s gotowi zapaci za pozytywne, chocia nieprawdziwe recenzje.


– Opinie i recenzje publikowane w internecie maj wpyw na podejmowane przez konsumentów decyzje. Te nieprawdziwe zakamuj obraz rynku, naruszaj prawo konsumentów do rzetelnej informacji oraz zaburzaj funkcjonowanie uczciwej konkurencji. Zamieszczanie faszywych lub znieksztaconych opinii jest prawnie zakazane – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


Faszowanie opinii ukarane


„Pozyskaj pozytywne opinie w Google”, „Posiadasz negatywne opinie w Google Maps? Pomoemy Ci je poprawi” – w taki sposób przedsibiorca zachca do zakupu swoich usug. Agencja City Damian Trzciski z Poznania zajmuje si szeroko rozumianymi internetowymi usugami marketingowymi, w tym równie pozyskiwaniem opinii do wizytówek Google.


W wyniku trwajcego od sierpnia 2022 r. postpowania Prezes UOKiK uzna stosowane przez przedsibiorc praktyki za nieuczciwe i naoy na niego kar w wysokoci 40 tys. z. Ponadto waciciel firmy musi poinformowa o wydanej decyzji w wykorzystywanych przez siebie serwisach.


Prezes UOKiK ustali, e przedsibiorca umylnie wprowadza konsumentów w bd co do opiniowanych firm, w tym ich renomy, jakoci usug czy oferowanych produktów. Z oferty Agencji City móg skorzysta kady i zamówi okrelon liczb pozytywnych recenzji. W cenniku dostpnych byo 6 pakietów od small do premium, w tym ostatnim mona byo za 1200 z kupi 100 opinii. W ramach dziaalnoci agencja tworzya i zamieszczaa w wizytówkach Google Maps fikcyjne komentarze. Recenzje byy formuowane bez uprzedniego przetestowania produktów czy sprawdzenia rzetelnoci zleceniodawców. Co wicej, zlecajcy czsto mieli wpyw na brzmienie publikowanych opinii, a nawet sami je tworzyli, podczas gdy sama tre recenzji sugerowaa wrcz przeciwnie: wiarygodno i niezaleno.


– Reputacja przedsibiorców powinna wynika z rzetelnych informacji i rzeczywistych dowiadcze konsumentów. Faszywe opinie wprowadzaj konsumentów w bd – zwaszcza te, które sprawiaj wraenie autentycznych i sporzdzonych przez klientów, którzy faktycznie skorzystali z usug danego przedsibiorcy. Takie manipulacyjne dziaania sztucznie zawyaj ocen danej firmy i zakócaj uczciwo gry rynkowej. To niekorzystne zarówno dla konsumentów, jak i zdrowej konkurencji – wyjania Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


Wczeniej, w listopadzie 2022 roku, za oferowanie i sprzeda nierzetelnych opinii w internecie Prezes UOKiK ukara spóki Opinie.pro z Lubartowa i SN Marketing z Krakowa – czna wysoko sankcji finansowych wyniosa ponad 70 tys. z.


Nowe zarzuty Prezesa UOKiK


UOKiK stale monitoruje rynek i od wielu miesicy przyglda si dziaaniom przedsibiorców sprzedajcych faszywe opinie w internecie. Prezes Urzdu przedstawi zarzuty firmie J&J Jakub Broyna. Przedsibiorca za porednictwem strony Seosklep24.pl oferowa usug „Opinie w Google Maps”, która obejmowaa publikowanie pozytywnych lub neutralnych opinii i ocen w ramach wizytówek Google Maps. Tre opinii bya generowana automatycznie, tworzona na zlecenie lub dostarczana przez zlecajce firmy. Z naszych ustale wynika, e te dziaania miay przede wszystkim na celu lepsze pozycjonowania tych firm w internecie. Informacje o nich mogy pojawia si wyej w wynikach wyszukiwania przegldarki Google i dziki temu dociera do szerszego grona odbiorców.


Nowe przepisy 


Od pocztku 2023 r. obowizuj przepisy unijnej dyrektywy Omnibus, która zakada wiksz przejrzysto zakupów w internecie. Jedn z wanych zmian jest uregulowanie kwestii zwizanych z opiniami konsumentów. Kady przedsibiorca, który zapewnia dostp do recenzji produktów i usug, musi poda, czy je weryfikuje. Jeli tak, to powinien poinformowa w jaki sposób sprawdza ich autentyczno, a take czy zamieszcza je wszystkie. Przedsibiorca nie moe twierdzi, e opinie zostay zamieszczone przez konsumentów, którzy uywali danego produktu lub go kupili, jeli nie podj dziaa, by to zweryfikowa. Za niezgodne z przepisami praktyki grozi kara w wysokoci do 10 proc. obrotu.


Warto tym samym podkreli, i zmiany prawne umoliwiaj pocignicie do odpowiedzialnoci nie tylko firm oferujcych nierzetelne opinie, ale równie duych przedsibiorców brany e-commerce, którzy nie chroni dostatecznie konsumentów przed faszywymi opiniami na prowadzonych przez siebie portalach. Szerokie dziaania w tym zakresie Prezes Urzdu zaplanowa na II kwarta 2023 roku.


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka

E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim miecie lub powiecie
Europejskie Centrum Konsumenckie: 22 55 60 600 – w sprawach transgranicznych dotyczcych pastw UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii

Exit mobile version