Site icon Adwokat Rzeszów

UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci – Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczeniowych


  • Spóki Generali ycie TU oraz TU Allianz ycie stosoway niedozwolone postanowienia umowne.

  • Prezes UOKiK zakwestionowa mechanizm pobierania przez Generali ycie opat alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na ycie z ufk i naoy na tego przedsibiorc blisko 11,2 mln z kary.

  • W przypadku Allianz (dawniej Aviva) zastrzeenia budziy niejasne klauzule modyfikacyjne umoliwiajce podwyki rónych opat – spóka zaprzestanie ich stosowania, a konsumentom dotknitym zmianami opat wypaci rekompensaty.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wyda 2 decyzje dotyczce stosowania klauzul niedozwolonych przez Generali ycie Towarzystwo Ubezpiecze oraz Towarzystwo Ubezpiecze Allianz ycie (dawniej Aviva Towarzystwo Ubezpiecze na ycie). W obu przypadkach dotyczyy one opat w ubezpieczeniach na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaowym (ufk).


Przedsibiorcy nie mog wykorzystywa swojej silniejszej pozycji i zamieszcza w umowach postanowie, które ograniczaj prawa konsumentów i s dla nich niekorzystne finansowo – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Generali ycie TU – blisko 11,2 mln z kary


W latach 2016-2018 Generali ycie Towarzystwo Ubezpiecze oferowao wieloletnie umowy o ubezpieczenie na ycie z ufk o nazwie Pro Familia. Prezes UOKiK wyda decyzj, w której uzna postanowienia umowne okrelajce tzw. opaty alokacyjne w tym produkcie za niedozwolone. Na mocy zakwestionowanych klauzul spóka w pierwszych dwóch latach obowizywania umowy pobieraa – w zalenoci od wieku ubezpieczonego – od 50 do 80 proc. skadki regularnej. Niezalenie od tego spóka pobieraa kilka innych opat, np. administracyjn, operacyjn, za ryzyko.


Postanowienia okrelajce mechanizm pobierania opat alokacyjnych miay zniechca konsumentów do odstpienia od umowy. Ryzyko utraty znacznej czci zgromadzonych oszczdnoci mogo skania ubezpieczonych do kontynuowania umów, mimo e chcieliby si z nich wycofa. W ten sposób spóka ograniczaa konsumentom prawo do rozwizania umowy. Niedopuszczalne jest take przerzucanie na konsumentów kosztów, które powinny by zaliczane do ryzyka prowadzenia dziaalnoci gospodarczej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


W ocenie Urzdu wysokie opaty alokacyjne w pierwszych dwóch latach obowizywania umów maj podobn funkcj jak kwestionowane kilka lat temu tzw. opaty likwidacyjne pobierane przez ubezpieczycieli, gdy konsumenci chcieli rozwiza polisy z ufk przed terminem. W przypadku obu rodzajów opat finalnie czsto oznaczao to utrat zdecydowanej wikszoci oszczdnoci przez klientów. Warto zaznaczy, e postanowienia o umowach likwidacyjnych byy uznawane za abuzywne i wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych.


Kara dla Generali ycie TU to 11 196 788 z. Spóka musi te poinformowa konsumentów o decyzji i jej skutkach, czyli o tym, e zakwestionowane klauzule naley traktowa tak, jakby ich nie byo w umowie. Po uprawomocnieniu si decyzji konsumenci bd mogli si na ni powoywa w sdzie przy dochodzeniu roszcze.


Wczeniej Prezes UOKiK uzna za niedozwolone klauzule okrelajce sposób pobierania opat alokacyjnych przez MetLife Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji oraz AXA ycie Towarzystwo Ubezpiecze (obecnie UNIQA).


TU Allianz ycie – rekompensaty dla konsumentów


Prezes UOKiK zainteresowa si spraw klauzul modyfikacyjnych umoliwiajcych podwyki rónych opat w umowach spóki Aviva Towarzystwo Ubezpiecze na ycie (obecnie Towarzystwo Ubezpiecze Allianz ycie) po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Zakwestionowane postanowienia przyznaway spóce prawo do jednostronnej zmiany warunków umów ubezpiecze na ycie z ufk w oparciu o nieprecyzyjne przesanki. Umoliwiay przedsibiorcy dokonywanie zmian tak wanych dla konsumentów opat, jak np. opaty administracyjne, alokacyjne, manipulacyjne, za zarzdzanie i administracj ufk czy zwikszenia skadki regularnej przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet obnieniu sumy ubezpieczenia.


W momencie zawierania umowy konsument musi otrzyma jasne, dokadne i jednoznaczne informacje na temat zasad wprowadzania przez przedsibiorc ewentualnych podwyek. W tym przypadku tak nie byo. W umowach nie byy sprecyzowane przesanki wzrostu opat, spóka wskazywaa tylko na niedookrelone wskaniki, które bdzie braa pod uwag. Ponadto, nie zostaa zachowana równowaga stron – umowy nie przewidyway analogicznych obniek opat w przypadku spadku tych wskaników. Tego rodzaju postanowienia naruszaj dobre obyczaje i zbiorowe interesy konsumentów – wyjania Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


W trakcie postpowania TU Allianz ycie zobowizao si, e przestanie stosowa niedozwolone postanowienia, poinformuje o nich konsumentów i wypaci poszkodowanym rekompensaty. Prezes UOKiK przyj zobowizanie, dziki czemu unikna ona kary finansowej.


Rekompensaty przysuguj uczestnikom grupowych ubezpiecze na ycie z ufk, którym na mocy zakwestionowanych klauzul ubezpieczyciel podniós w rocznic ubezpieczenia koszty ochrony ubezpieczeniowej lub za ryzyko mierci. Otrzymaj oni zwrot pienidzy wynikajcych z podwyek skadki pobranych od 17 kwietnia 2016 r. do dnia zaniechania praktyki. Zwrot nastpi jako wypata na konto ubezpieczajcego, który powinien przekaza pienidze uczestnikowi ubezpieczenia (ubezpieczonemu) lub – w przypadku braku aktywnoci konsumenta – w jednostkach ubezpieczeniowych funduszy kapitaowych. Szczegóy sprawd w decyzji Prezesa UOKiK, która jest ju prawomocna.


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie
Rzecznik Finansowy – po odrzuceniu reklamacji przez instytucj finansow


 

Exit mobile version