UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci – Transakcje nieautoryzowane

0 Comments

img-0


  • Bank Pocztowy, ING Bank lski, Nest Bank i Santander Consumer Bank to kolejne banki, którym Prezes UOKiK postawi zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów zgaszajcych nieautoryzowane transakcje.

  • Kwestionowane praktyki to odmowa zwrotu w ustawowym terminie pienidzy, które znikny z kont konsumentów bez ich zgody, a take wprowadzanie w bd w odpowiedziach na reklamacje czy w regulaminie.

  • Bankom gro kary do 10 proc. rocznego obrotu.


Prezes UOKiK Tomasz Chróstny od lipca 2021 r. prowadzi postpowania wyjaniajce, w których sprawdza, jak banki zachowuj si wobec konsumentów, którzy zgosili nieautoryzowane transakcje. Zebrany dotychczas materia da podstawy do postawienia zarzutów 9 instytucjom finansowym (o 5 z nich informowalimy w lipcu tego roku). Najnowsze 4 postpowania zostay wszczte przeciw spókom: Bank Pocztowy, ING Bank lski, Nest Bank i Santander Consumer Bank.


Prawo okrela, jakie obowizki maj dostawcy usug patniczych np. banki, gdy konsument zgasza im, e doszo do transakcji, na któr nie wyrazi zgody. W takiej sytuacji bank powinien nastpnego dnia roboczego zwróci klientowi pienidze, chyba e ma uzasadnione podejrzenie, e to sam konsument dokona oszustwa i zgosi to organom cigania, lub jeli od transakcji tej upyno ponad 13 miesicy. Taka konstrukcja przepisów od wielu lat ma na celu mobilizowanie sektora do cigego podnoszenia poziomu zabezpiecze rodków na rachunkach bankowych. Niestety, jak wynika z sygnaów od konsumentów i informacji uzyskanych w toku postpowa wyjaniajcych, banki bardzo czsto nie wywizuj si z ustawowego obowizku zwrotu rodków utraconych w wyniku transakcji nieautoryzowanych, a na dodatek wprowadzaj konsumentów w bd – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


Przykadowe historie konsumentów


Konsumentka 1 – pielgniarka – bya za granic w drodze na lotnisko, gdy odebraa telefon od oszusta, który przedstawi si jako pracownik dziau technicznego jej banku i poinformowa o wykrytych hakerskich przelewach na jej koncie. Na telefonie wywietla jej si numer oddziau banku. Oszust zada wysania SMS-ów „niezbdnych”, aby anulowa przelewy. Ponagla konsumentk: albo zrobi to natychmiast, albo straci pienidze. W efekcie wszystkie rodki znikny z konta, a oszuci zacignli jeszcze w jej imieniu kredyt typu „Revolut” na 21 150 z. W sumie stracia 41 773 z. Bank nie tylko nie uzna reklamacji, ale nadal przelewa z jej konta raty za zacignit przez oszustów poyczk, nie zwaajc na to, e organy cigania wci prowadz dochodzenie. Ponadto bank przekaza windykacj dugu osobom trzecim, które nkaj konsumentk telefonami.


Konsument 2 wystawi rzeczy na sprzeda na portalu internetowym. Otrzyma e-maila, e pienidze ze sprzeday s przygotowane do odbioru. Klikn w ikonk „odbierz rodki” i zosta przekierowany na stron banku – jak si póniej okazao – faszyw. Otrzyma SMS z kodem, który mia poda w bankowoci online. Gdy z kolejnego SMS-a dowiedzia si, e dodaje w bankowoci online kart wirtualn, zorientowa si, e co zego dzieje z jego kontem. Zadzwoni na infolini banku i poinformowa o zaistniaej sytuacji. Pracownik banku zmieni dane do logowania i kaza uda si do placówki i na policj. Konsument wykona te czynnoci i zgosi reklamacj. Po miesicu otrzyma wiadomo z banku, e reklamacj odrzucono. Okazao si, e oszuci wypacili Blikiem 2 tys. z. Wykonali te 11 przelewów na zagraniczn stron na czn kwot ponad 8 tys. z. Mimo, e pracownik banku potwierdzi, e zatrzyma przelewy, to konsumentowi nie udao si odzyska pienidzy. Bank potwierdzi, e wskazane 11 transakcji to tzw. patnoci kart na odlego dokonane aktywowan kart wirtualn.


Konsumentka 3 – w bardzo trudnej sytuacji finansowej i w trakcie rozpoczcia patnych studiów zaocznych – postanowia sprzeda paszcz na jednym z portali. Podczas tej transakcji zostaa oszukana przez przestpc, który wyudzi od niej dane do logowania (bya przekonana, e s niezbdne do dokonania transakcji) i dosta si do systemu bankowoci on-line. Zawar umow o kredyt na kwot 9950 z i z rachunku klientki wykona 3 transakcje BLIK: 2 razy po 4080 z i 1 raz 1709,91 z (jedna z nich zostaa potem zwrócona). Klientka w tym samym dniu zgosia reklamacje w banku do transakcji na rachunku i do kredytu, a take zawiadomia policj.


Zarzuty wobec banków


  1. Niezwracanie konsumentom kwot nieautoryzowanych transakcji w ustawowym terminie, czyli do koca dnia roboczego nastpujcego po zgoszeniu (Bank Pocztowy, ING Bank lski, Nest Bank). Przepisy przewiduj tylko dwa wyjtki od tej reguy. Bank nie jest zobowizany do zwrotu, jeli upyno 13 miesicy od transakcji albo jeli podejrzewa prób oszustwa ze strony konsumenta i powiadomi o tym organy cigania. Natomiast w sytuacji, gdy bank udowodni, e konsument przyczyni si do transakcji umylnie albo poprzez race niedbalstwo, moe potem dochodzi od niego roszcze – zwrotu oddanej wczeniej kwoty nieautoryzowanej transakcji patniczej.

  2. Wprowadzanie konsumentów w bd w odpowiedziach na zgoszenia dotyczce nieautoryzowanych transakcji (Bank Pocztowy, ING Bank lski, Nest Bank) lub w regulaminie umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty (Santander Consumer Bank). Mylce informacje dotycz przede wszystkim znaczenia poj „autoryzacja” (jest to zgoda konsumenta na transakcj wyraona w sposób ustalony z bankiem np. poprzez podanie PIN) i „uwierzytelnienie” (sama czynno techniczna np. podanie PIN) oraz obowizków banków w tym zakresie. Przykadowo banki wskazyway w pismach do konsumentów, e potwierdziy autoryzacj transakcji, mimo e w praktyce ustaliy jedynie prawidowo uwierzytelnienia. Utrzymyway te, e wykazanie prawidowego uwierzytelnienia zwalnia je z obowizku zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji patniczej, co nie jest prawd. Tego typu wprowadzajce w bd odpowiedzi banków mogy zniechca konsumentów do dalszego dochodzenia roszcze.


Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów gro kary do 10 proc. rocznego obrotu. Praktyki 6 innych banków wci s analizowane w ramach postpowa wyjaniajcych. W przypadku podejrzenia nieprawidowoci Prezes UOKiK moe stawia kolejne zarzuty.


Jak interpretowa przepisy o transakcjach nieautoryzowanych? Wejd na stron finanse.uokik.gov.pl i zapoznaj si ze stanowiskiem Prezesa UOKiK.


Co zrobi, gdy pade ofiar oszustwa? Jak si chroni przed transakcjami nieautoryzowanymi? Wskazówki znajdziesz w odpowiedziach na najczciej zadawane pytania przygotowanych przez UOKiK i Biuro Rzecznika Finansowego.


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: [email protected]
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie
Rzecznik Finansowy – po odrzuceniu reklamacji przez instytucj finansow


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: [email protected]

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Partners

Mostbet PL

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.