UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci – Spr o wynagrodzenie za korzystanie z kapitau

0 Comments

img-0


  • Rzecznik Generalny TSUE zabra gos w wanej sprawie dla konsumentów majcych kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego.

  • W jego opinii jeli uniewanienie umowy kredytowej nastpio ze wzgldu na nieuczciwe warunki, to konsumenci mog dochodzi od banków roszcze wykraczajcych poza zwrot wiadcze pieninych. Banki natomiast nie maj analogicznego prawa.

  • Czekamy teraz na ostateczne rozstrzygnicie Trybunau Sprawiedliwoci UE.


Rzecznik Generalny Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej zajmowa si dzisiaj pytaniem prejudycjalnym w sprawie C-520/21 zadanym w sierpniu 2021 r. przez Sd Rejonowy dla Warszawy-ródmiecia. Dotyczy ono dopuszczalnoci takiej wykadni przepisów krajowych, zgodnie z któr w przypadku stwierdzenia niewanoci umowy o kredyt z powodu wystpowania w niej klauzul abuzywnych, stronom przysuguje wynagrodzenie bd odszkodowanie, a wic czy dopuszczalne s roszczenia inne ni o zwrot samego kapitau. W szczególnoci TSUE ma rozstrzygn, czy bank moe da wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji wiadczenia, np. z tytuu tego, e zosta czasowo pozbawiony moliwoci korzystania z kapitau.

img-1
img-2


 


Dzi opini w tej sprawie wyda Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins. Jego zdaniem w przypadku uznania, e umowa kredytu midzy bankiem a kredytobiorc jest od pocztku niewana z powodu zawarcia w niej przez bank nieuczciwych warunków umownych, bank nie ma prawa domaga si od konsumenta jakichkolwiek innych wiadcze oprócz zwrotu wypaconego kapitau i zapaty odsetek ustawowych za opónienie od chwili wezwania do zapaty. Rzecznik Generalny, uzasadniajc swoje stanowisko, podkreli, e przedsibiorca nie moe czerpa korzyci gospodarczych z sytuacji powstaej na skutek wasnego bezprawnego dziaania. Ponadto bank nie byby zniechcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami.


W opinii Rzecznika Generalnego konsument ma natomiast prawo w takiej sytuacji dochodzi od banku roszcze wykraczajcych poza zwrot wiadcze pieninych. Dopuszczalno takich roszcze na gruncie prawa krajowego i ich zasadno powinna by rozstrzygana przez sdy. Jak podkreli Rzecznik Generalny, takie rozwizanie znajduje uzasadnienie w Dyrektywie 93/13, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.


– Ciesz si, e opinia Rzecznika Generalnego TSUE jest zbiena z naszym wieloletnim stanowiskiem. Od dawna podnosilimy, e banki nie maj podstaw da wynagrodzenia za korzystanie z kapitau w przypadku upadku umowy z ich winy, czyli w zwizku ze stosowaniem postanowie niedozwolonych. Moliwo dochodzenia takich roszcze oznaczaaby dopuszczanie osignicia korzyci finansowych przez przedsibiorc, który stosowa wobec konsumentów klauzule abuzywne.  Ponadto zgoda na tego rodzaju roszczenia byaby równoznaczna w skutkach z przywróceniem niesprawiedliwych warunków wynikajcych z wykonywania umowy zawierajcej postanowienie niedozwolone – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Takie stanowisko w sprawie roszcze banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitau Prezes UOKiK wyrazi ju w grudniu 2019 r. po wyroku TSUE w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG). Prezes UOKiK regularnie wspiera te konsumentów, wydajc istotne pogldy w sprawach sdowych, w których podkrela brak dopuszczalnoci domagania si przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitau.


Opinia Rzecznika Generalnego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnicia. Nie jest wica dla TSUE, czsto jednak jest uwzgldniana w wydawanych orzeczeniach.


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: [email protected]
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie
Rzecznik Finansowy – po odrzuceniu reklamacji przez instytucj finansow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Partners

Mostbet PL

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.