UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci

0 Comments

img-0


  • Prezes UOKiK naoy kary za zmow przetargow na dwie firmy z Krakowa.

  • Trwa postpowanie przeciwko trzem przedsibiorcom z województwa lubelskiego, którzy równie mogli w niedozwolony sposób wpyn na przebieg przetargu.

  • Za udzia w nielegalnym porozumieniu ustalajcym sposób udziau w przetargu grozi kara do 10 proc. obrotu.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


Zmowy przetargowe nale do bardzo powanych narusze prawa antymonopolowego, zaburzajcych istot konkurencji. Polegaj one na uzgodnieniach midzy przedsibiorcami, których celem jest eliminowanie, ograniczanie lub znieksztacenie rywalizacji, w konsekwencji prowadzc do nieadekwatnego do warunków rynkowych podwyszania cen.


Prezes UOKiK uzna za praktyk ograniczajc konkurencj zawarcie porozumie podczas udziau w przetargach oraz naoy ponad 300 tys. z kary na zmawiajce si firmy:


  • ADAM-TOURS – kara w wysokoci 250 944 z,

  • ROAL– kara w wysokoci 51 558 z.


Przedsibiorstwa dziaay na terenie województw maopolskiego i podkarpackiego. Od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. bray udzia w czterech, skadajcych si z 17 czci, przetargach na dowóz dzieci do placówek opiekuczych i owiatowych oraz na usugi komunikacji zastpczej. Firmy te w sposób umylny, skoordynowany i powtarzajcy si stosoway mechanizm tzw. rozstawiania i wycofywania ofert. Uzgadniay tre swoich propozycji, w których ceny byy odpowiednio zrónicowane. Jeli po ostatecznym ustaleniu kolejnoci ofert ceny proponowane przez uczestników zmowy zajmoway dwa pierwsze miejsca, to najkorzystniejsza bya wycofywana, co prowadzio do wyboru droszej usugi. Beneficjentem takiej rezygnacji w kadym przypadku by uczestnik zmowy.


Przykadowo, przedsibiorstwa wziy udzia w przetargu na dowóz dzieci z niepenosprawnociami z terenu Gminy Zabierzów do placówek opiekuczych i owiatowych. Po otwarciu ofert, zamawiajcy wezwa ROAL, którego oferta bya najkorzystniejsza, do uzupenienia dokumentacji. Brak uzupenienia spowodowa jej odrzucenie i wybór kolejnej, czyli zoonej przez ADAM-TOURS, droszej o okoo 17 proc.


– Uczestniczc w tych samych przetargach, przedsibiorcy celowo i wiadomie manipulowali ich wynikami poprzez wycofywanie lub nieuzupenianie taszej oferty. Porozumienie miao negatywne skutki dla organizatorów przetargów, którzy kilkukrotnie wybrali drosze oferty – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


Decyzja nie jest prawomocna, przysuguje od niej odwoanie do Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

zmowa przetargowa
zmowa przetargowa


To nie jedyne postpowanie w sprawie zmów w przetargach na dowóz uczniów do szkó. UOKiK sprawdza obecnie praktyki podmiotów startujcym w przetargach na dowóz uczniów do szkó w województwie lubelskim. Zarzuty otrzymay trzy przedsibiorstwa: Usugi Transportowe Skiba Marcin, TACHO-SYSTEM oraz Spódzielnia Socjalna Samorzdowy Zakad Transportowy z Siedlisk. W tym przypadku Prezes Urzdu podejrzewa równie uzgadnianie przez przedsibiorców warunków ofert, a nastpnie wycofywanie taszej oferty, co prowadzio do koniecznoci wyboru wyszej ceny.


– Zmowy przetargowe, czyli zawieranie niedozwolonych porozumie przez uczestników przetargów publicznych, wpywaj negatywnie na poziom cen i jako usug. Porozumienia tego typu ograniczaj oczekiwane korzyci z przetargów, naraaj na straty instytucje zamawiajce oraz lokalne spoecznoci, std tak wane jest przeciwdziaanie im – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


Jeli zarzuty si potwierdz, przedsibiorcom za praktyki ograniczajce konkurencj grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.


Chcesz poinformowa UOKiK o praktykach ograniczajcych konkurencj? Wejd na konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system zapewnia cakowit anonimowo, take wobec Urzdu.


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: [email protected]

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Partners

Mostbet PL

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.