UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci

0 Comments

img-0


  • Czy operatorzy komórkowi mog przerzuca na konsumentów koszty inflacji?

  • Prezes UOKiK weryfikuje zapisy uprawniajce do zmian wysokoci opat za usugi telekomunikacyjne w umowach na czas oznaczony.

  • Postpowania wyjaniajce prowadzone s w sprawie Orange Polska, P4 i  T- Mobile Polska.


W ostatnim czasie operatorzy Orange Polska, P4 (sie Play) i T-Mobile zdecydowali si na wprowadzenie do umów na czas okrelony postanowie, które budz wtpliwoci Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o klauzule inflacyjne, uprawniajce do modyfikacji warunków podpisanych przez konsumentów zobowiza w trakcie ich trwania. Zmiany cen wiadczonych usug mogyby nastpi ju w przyszym roku. Podwyki uzalenione zostay od ogaszanego przez Gówny Urzd Statystyczny redniorocznego wskanika cen i usug konsumpcyjnych.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


rodowisko ekonomiczne, w którym funkcjonujemy od kilkunastu miesicy, sprawia, e przedsibiorcy podejmuj dziaania mogce negatywnie oddziaywa finansowo na konsumentów. Zmiany istotnych elementów trwajcego zobowizania nie zawsze s dopuszczalne, dlatego wszczem postpowania wyjaniajce w sprawie wprowadzonych przez operatorów komórkowych klauzul inflacyjnych. Podejrzewamy, e mog one stanowi klauzule abuzywne, a zatem niedozwolone prawnie zapisy, które raco naruszaj interesy konsumentów. Cena usugi jest tym elementem, który powinien by jasno i zrozumiale komunikowany konsumentowi na etapie zawierania umowy, za skutki zobowizania powinny by w kadych warunkach moliwe do przewidzenia dla konsumenta, stanowi bowiem jedno z podstawowych kryteriów decyzji o zawarciu umowy z przedsibiorc – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Klauzule inflacyjne, jeeli maj by wprowadzane do umów, powinny zabezpiecza obie strony i nie mog by wykorzystywane tylko na korzy przedsibiorców. Tymczasem zakadane zmiany w zobowizaniach zawartych na czas oznaczony, mog prowadzi do przerzucania konsekwencji zmieniajcej si sytuacji gospodarczej na uytkowników sieci komórkowych.


Jak wynika z ustale Urzdu, Orange Polska moliwe podwyki przewiduje, gdy nastpi wzrost cen o co najmniej 3,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Analogicznie mniejsza inflacja mogaby skutkowa zmniejszeniem opat, ale jak wskazano we wzorcach umów i regulaminach, tylko w przypadku gdy wczeniej operatorzy podnieli ceny. Jeli nie, to nawet jeeli wskanik inflacji uzasadnia obnienie cen, spóka zastrzega sobie moliwo pozostawienia ich bez zmian.


Podobne postanowienia wprowadzia spóka T-Mobile Polska, która przewiduje moliwo zmiany warunków umowy, gdy rednioroczny wskanik cen wykae wzrost w wysokoci 3 proc. Równie w przypadku tego operatora niejasne s okolicznoci, w których opaty musz zosta przez spók obnione – uzaleniono je od wczeniejszej podwyki. Wskazane klauzule mog by dla konsumentów niezrozumiae i skutkowa brakiem pewnoci co do zawartego kontraktu.

img-1


 

img-2


W przypadku operatora P4 wzorce przewiduj kilka wariantów uprawniajcych do zmiany cen wiadczonych usug. Jest to m.in. wspomniany wskanik inflacji (rónica na poziomie 3 proc.) a take np. zmiana kursu EURO lub innego wskanika okrelonego przepisami. Wtpliwoci Prezesa Urzdu budzi sposób sformuowania przedmiotowych postanowie.


– Postanowienia stosowane w umowach musz by jasne, precyzyjne i zrozumiae dla przecitnego konsumenta. Istotne jest, aby konsumenci wiedzieli jakie s zasady, na podstawie których maj by wiadczone usugi w ramach umowy terminowej i mieli wiadomo, jak cen bd paci za usugi telekomunikacyjne. Wprowadzone przez operatorów komórkowych klauzule do umów, które pozwalaj im na podniesienie cen o poziom inflacji, zostan przez nas sprawdzone pod ktem abuzywnoci i naruszania zbiorowych interesów konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


Postpowania wyjaniajce w sprawie operatorów mog skutkowa postawieniem zarzutów i naoeniem kary w wysokoci do 10 proc. obrotu. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyglda si wprowadzaniu klauzul inflacyjnych równie w innych sektorach gospodarki.


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: [email protected]
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie
Urzd Komunikacji Elektronicznej


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: [email protected]

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Partners

Mostbet PL

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.