UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci – Dahua Technology Poland

0 Comments

img-0


  • Czy jeden z najwikszych w kraju producentów sprztu do elektronicznego monitoringu – Dahua Technology Poland zawar zmow cenow i podzieli rynek razem ze swoimi dystrybutorami?

  • Prezes UOKiK postawi zarzuty szeciu przedsibiorcom i siedmiu menaderom.

  • Ponadto spóka Dahua Technology Poland utrudniaa przeszukanie w trakcie postpowania wyjaniajcego, za co zostaa na ni naoona kara 700 tys. zotych.


Dahua Technology Poland to wyczny importer i dystrybutor hurtowy marki Dahua – znanego wiatowego producenta sprztu do elektronicznego monitoringu (m.in. kamer IP i HDCVI, rejestratorów, wideodomofonów czy stacji bramowych i portierskich). Spóka sprzedaje te produkty do swoich dystrybutorów, którzy zajmuj si dalsz odsprzeda hurtow lub detaliczn w sklepach stacjonarnych oraz w internecie. Z informacji uzyskanych przez UOKiK, m.in. podczas przeszuka przeprowadzonych w siedzibach czterech podmiotów, wynika, e Dahua Technology Poland móg zawrze porozumienie ograniczajce konkurencj z dystrybutorami swoich produktów: Alpol, Alkam Security, E-commerce Partners, Delta – Opti oraz Techglobal.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


–  W efekcie podejrzewanej zmowy osoby, firmy czy instytucje mogy zosta pozbawione moliwoci zakupu sprztu do elektronicznego monitoringu taniej ni po odgórnie ustalonych stawkach. Dlatego wszczem postpowanie przeciwko szeciu przedsibiorcom i siedmiu menaderom, którzy mogli by bezporednio odpowiedzialni za niedozwolone ustalenia. Za zmow grozi kara do 10 proc. obrotu przedsibiorcy, a na osoby fizyczne moe zosta naoona sankcja pienina do 2 mln z – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.


Zmowa cenowa


Dowody, które posiada Urzd, pokazuj, e ju od pocztku swojej dziaalnoci, czyli od 2016 r. Dahua Technology Poland moga wpywa na polityk cenow dystrybutorów poprzez zobowizywanie ich do stosowania okrelonych cen. Ponadto spóka narzucaa maksymalny poziom rabatów oraz warunki promocji, jakie mogli stosowa jej partnerzy handlowi. W przypadku wasnych promocji dystrybutorzy musieli uzyska zgod importera. Co wicej, ustalanie cen mogo mie miejsce równie na niszym szczeblu systemu dystrybucji. Prezes UOKiK podejrzewa, e Dahua Technology Poland zwracaa si do dystrybutorów o stosowanie przez ich partnerów handlowych ustalonych cen odsprzeday produktów marki Dahua. Ponadto przedsibiorca móg monitorowa przestrzeganie narzucanych przez siebie warunków sprzeday. Sami dystrybutorzy zwracali si do spóki z prob o interwencj, jeli który z nich nie stosowa si do ustalonych cen. Mogli równie kontaktowa si bezporednio ze sob w celu wzajemnego dyscyplinowania si.


Podzia rynku


Drugim zarzutem, który postawi Prezes UOKiK, jest podzia rynku. Istnieje podejrzenie, e w przypadku sprzeday produktów Dahua, których warto sprzeday przekraczaa okrelone przez Dahua Technology Poland progi kwotowe, spóka moga przyznawa wybranemu dystrybutorowi wyszy rabat na zakup produktów Dahua, a take tzw. ochron projektow. Inny dystrybutor nie móg wówczas zaoferowa temu samemu odbiorcy konkurencyjnej oferty w zakresie tej samej transakcji.

img-1


 

img-2


Utrudnianie przeszukania


Ponadto Prezes UOKiK wyda decyzj nakadajc kar pienin na Dahua Technology Poland za utrudnianie przeszukania, które miao miejsce u tego przedsibiorcy w toku postpowania wyjaniajcego. Na pocztkowym etapie przeszukania (polegajcym m.in. na dorczeniu dokumentów upowaniajcych do przeprowadzenia przeszukania, wyjanieniu jego celu i zakresu, wytypowanie zasobów przeszukiwanego, np. telefonów i komputerów do zabezpieczenia) pracownicy Urzdu kilkukrotnie zwrócili si do obecnych przedstawicieli spóki, aby nie informowali jeszcze swoich wspópracowników o rozpoczciu przeszukania. Pomimo tego jeden z menaderów ostrzeg ich o rozpocztym przeszukaniu wysaajc wiadomoci na komunikatorze w telefonie.  


Dziaanie menadera Dahua Technology Poland wyeliminowao efekt zaskoczenia, który jest kluczowy w przeszukaniu, aby pozyska istotne materiay w sprawie niedozwolonych porozumie przedsibiorców. Mogo to doprowadzi do zacierania wanych dowodów, dlatego zdecydowaem o naoeniu na  spók kary finansowej w wysokoci 700 tys. z – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

img-3


 

img-4


Przypominamy, e Prezes UOKiK moe przeprowadza przeszukania w siedzibach przedsibiorców, u których mog znajdowa si dowody naruszenia prawa konkurencji. Dziaania odbywaj si za zgod sdu, natomiast przedsibiorcy nie s o nich wczeniej informowani. Warunkiem prawidowego i skutecznego przeprowadzenia przeszukania jest zachowanie elementu zaskoczenia, który pozwala zminimalizowa ryzyko potencjalnego niszczenia lub ukrywania dowodów przez pracowników przeszukiwanego przedsibiorcy. Dlatego  kluczowe jest aby w pocztkowej fazie przeszukania, informacja o jego rozpoczciu nie zostaa rozpowszechniona.


Wydana decyzja nie jest prawomocna, przysuguje od niej odwoanie do sdu.


Przypominamy, e Urzd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejd na konkurencja.uokik.gov.pl i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje cakowit anonimowo, take wobec Urzdu.


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: [email protected]

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Partners

Mostbet PL

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.