UOKiK – Urzd – Informacje oglne – Aktualnoci

0 Comments

img-0


  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawi zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spóce Profi Credit Polska.

  • Wtpliwoci wzbudzaj mechanizmy windykacji nalenoci przez spók.

  • Masz kopoty z firm windykacyjn? Skontaktuj si z miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów bd organizacj konsumenck.


Profi Credit Polska udziela poyczek konsumenckich, a w przypadku ich nieterminowych spat – windykuje zaduenie. W tym celu spóka wykorzystuje poczenia telefoniczne, wiadomoci gosowe i elektroniczne, korespondencj tradycyjn, a take wizyty przedstawicieli Profi Credit w domach czy miejscu pracy duników. Prezes UOKiK wszcz postpowanie w sprawie podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez stosowanie praktyki polegajcej na komunikowaniu si z konsumentami w sposób mogcy wywoywa uczucia lku i zastraszenia.Pobierz wypowied Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego


Z dotychczasowych ustale Urzdu wynika, e spóka z nadzwyczajn intensywnoci kontaktuje si z dunikami, wywierajc na nich du presj poprzez liczne wiadomoci, telefony czy wizyty windykatorów. Automatycznie wysyane wiadomoci o przyszych jak i zalegych ratach dotycz rónych zobowiza, okrelaj róne wartoci dugu czy terminy ich uregulowania. Moe to dezorientowa konsumentów, którzy maj prawo do penej i jasnej informacji na temat cicego na nich dugu.


Konsumenci skar si na brak profesjonalizmu reprezentantów spóki, a nawet groby czy obelgi. Pracownicy Profi Credit w trakcie rozmów telefonicznych oraz wizyt domowych mog wywoywa u poyczkobiorców uczucie lku przed konsekwencjami finansowymi i poddawa ich presji psychicznej. Maj zapowiada postpowania sdowe, egzekucje komornicze, a take da spaty caoci dugu. Wtpliwoci wzbudza równie charakter odwiedzin przedstawicieli spóki w domach i w miejscach pracy oraz brak informowania o rzeczywistych uprawnieniach windykatorów podczas takich wizyt. Windykacja terenowa jest praktyk legaln i stosowan, ale powinna mie charakter polubowny, negocjacyjny i dyskretny, bez angaowania osób trzecich (wspópracowników, ssiadów). Nie moe w jej trakcie dochodzi do potgowania u konsumentów stanu obawy o siebie, bliskich i posiadane mienie.


– Dziaania Profi Credit Polska mog by sprzeczne z dobrymi obyczajami i uniemoliwia prowadzenie merytorycznych rozmów majcych na celu doprowadzenie do porozumienia. Sposób komunikowania si, forma kontaktów, a take przekazywane informacje nie powinny wywoywa uczucia lku, zagroenia ani presji. Konsumenci zacigajcy poyczk, maj obowizek jej terminowej spaty, jednak nie mog by osaczani czy zastraszani. Taka sytuacja moe znieksztaca ich zachowania, prowadzi do podejmowania niekorzystnych ekonomicznie decyzji,  bd cakowitego unikania kontaktu z poyczkodawc – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

img-1


 

img-2


Jeli zarzuty si potwierdz Profi Credit Polska grozi kara w wysokoci do 10 proc. obrotu.


Terminowa spata jest obowizkiem konsumenta, który zacign poyczk. Jeli jednak doszo do zaduenia, windykacja powinna odbywa si w profesjonalny sposób, z poszanowaniem praw stron.


Konsumenci, którzy dowiadczyli niewaciwych praktyk windykacyjnych, mog skorzysta z pomocy rzecznika konsumentów w swoim miecie lub powiecie. W przypadku uporczywego nkania mog równie zgosi zawiadomienie o moliwoci popenienia przestpstwa do organów cigania.

img-3


 

img-4


Pomoc dla konsumentów:


Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka

E-mail: [email protected]
Rzecznicy konsumentów – w twoim miecie lub powiecie
Rzecznik Finansowy – po odrzuceniu reklamacji przez instytucj finansow


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK

pl. Powstaców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel.: 22 55 60 246

E-mail: [email protected]

Twitter: @UOKiKgovPL

Znajdziesz nas równie na Instagramie: @uokikgovpl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Partners

Mostbet PL

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.